Download เอกสาร  
1. 
พิมพ์ครั้งที่ 1
2. พิมพ์ครั้งที่ 2
   - 
ออนไลน์สำหรับ Smart Phone ระบบ iOS
   - 
ออนไลน์สำหรับ Smart Phone ระบบ Windows และ Windows Phone
   - 
ออนไลน์สำหรับ Smart Phone ระบบ Android

   “การปลูกข้าว” เป็นหนังสือคู่มือการทำนาที่เหมาะสำหรับชาวนา นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย/นักวิชาการด้านข้าว
ผู้ที่สนใจในการปลูกข้าว และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการปลูกข้าวที่ควรรู้ เช่น
ขั้นตอนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มวางแผนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อให้ไว้ใช้ตรวจสอบการปลูกข้าวว่าแต่ละขั้นตอนว่า“การปลูกข้าว” เป็นหนังสือคู่มือการทำนาที่เหมาะสำหรับชาวนา นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย/นักวิชาการด้านข้าว ผู้ที่สนใจในการปลูกข้าว และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการปลูกข้าวที่ควรรู้ตั้งแต่เริ่มวางแผนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว การเรียกระยะการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวการทำบัญชีฟาร์มสำหรับจดบันทึกรายรับรายจ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปในการวางแผนการจัดการเงินสำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไป

   พร้อมกันนี้ผู้เขียนได้ใช้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone ในชื่อ “Rice สาระ” เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหนังสือ ผู้เขียนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดทำแอพพิเคชั่นมา ณ ที่นี้ด้วย

   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย หากนำคำแนะนำต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปลองปฏิบัติในการปลูกข้าวจะช่วยทำให้การปลูกข้าวประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวังได้ และหากมีข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะ หรือเทคนิคการจัดการแปลงแบบอื่นที่เหมาะสมอีกเพื่อจะช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้เขียนยินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร 025793130 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Joomla templates by a4joomla