แหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวทั้งในส่วนของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการข้าว สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (IRRI) เป็นต้น

Rice SARA ย่อมาจาก Rice Science and Research Academy

หน่วยวิจัยและวิทยาศาตร์ข้าว มุ่งแน้นงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุคต์ และงานวิจัยเชิงสำรวจ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรที่เชียวชาญด้านข้าว เพื่อเป็นกำลังในการผลักดันงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวของประเทศไทยและต่างประเทศ นิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและทำงานวิจัยในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและทุนการศึกษาให้ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือเอก สามารถสมัครเรียนผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านข้าว เช่น

- ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

- ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

- ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

- สาขาพันธุวิศวกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla templates by a4joomla